Pozvánka obecné zastupiteľstvo

05.02.2016 17:53
Starosta Obce Hontianske Moravce
Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust.
§ 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR
 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 8.2.2016 pondelok
o 16.15 hod. v Základnej škole.
Návrh programu zasadnutia:
1.Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
2.Voľba overovateľov zápisnice.
3.Voľba návrhovej komisie.
4.Určenie zapisovateľa.
5.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hontianske Moravce na rok 2016.
6.Rozpočet obce Hontianske Moravce na rok 2016.
7.Záver.
 
V Hontianskych Moravciach dňa 1.2.2016
Ing. Rudolf Gabryš
Starosta obce