Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

28.06.2021 10:24

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 30.06.2021 (streda) o 16:15 hod. v priestoroch základnej školy.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa.
  5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021.
  6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2020.
  7. Záverečný účet obce Hontianske Moravce za rok 2020.
  8. Rôzne.
  9. Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 25.06.2021

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                           starosta obce