Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

11.05.2021 08:03

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 13.05.2021 (štvrtok) o 16:15 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa.
  5. Voľba hlavného kontrolóra obce Hontianske Moravce.
  6. Rôzne
  7. Záver