Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

28.04.2021 09:16

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 30.04.2021 (piatok) o 16:15 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa.
  5. Schválenie povolenia na výstavbu Skladu prídavnej poľnohospodárskej techniky pre p. Kuriačku Miloša.
  6. Schválenie povolenia na výstavbu Skladu pre p. Kleniara Milana.
  7. Rôzne
  8. Záver

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                           starosta obce