Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

24.03.2021 10:47

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 26.03.2021 (piatok) o 15:00 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa.
 5. Schválenie rozpočtu obce Hontianske Moravce na rok 2021.
 6. Schválenie vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
 7. Schválenie VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce Hontianske Moravce.
 8. Schválenie VZN č. 2/2021 o určení termínu, miesta a času zápisu detí do 1. ročníka    ZŠ Hont. Moravce.
 9. Schválenie úhrady nákladov spojených s obstaraním dokumentácie Zmeny a doplnky č. 1 Územnoplánovacej dokumentácie obce Hontianske Moravce.
 10. Rôzne
 11. Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 23.03.2021

 

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                           starosta obce