Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

28.12.2020 15:01

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 30.12.2020 (streda) o 16:00 hod. v budove obecného úradu.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa.
  5. Schválenie zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2020.
  6. Rôzne
  7. Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 28.12.2020

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                           starosta obce