Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

30.09.2020 08:06
Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať
 
dňa 02.10.2020 (piatok) o 16:15 hod. v budove Obecného úradu Hontianske Moravce 
Návrh programu zasadnutia:
 
  1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Schválenie návratnej finančnej výpomoci od MF SR.
  5. Schválenie ukončenia Zmluvy o výpožičke za pohrebný koč.
  6. Schválenie Zmluvy o deponovaní pohrebného koča.
  7. Rôzne
  8. Záver
V Hontianskych Moravciach dňa 28.09.2020
 
                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš
                                                                                                                           starosta obce