Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

25.08.2020 11:42

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 27.08.2020 (štvrtok) o 16:15 hod. v Základnej škole.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa.
  5. Schválenie VZN č. 1/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom obec Hontianske Moravce.
  6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2019.
  7. Záverečný účet obce Hontianske Moravce za rok 2019.
  8. Rôzne.
  9. Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 21.08.2020

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                          starosta obce