Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

28.07.2020 12:43

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm.  a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa 30.07.2020 (štvrtok) o 16.15 hod. v Základnej škole Hont. Moravce.

Návrh programu zasadnutia:

1.  Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.

2.  Voľba overovateľov zápisnice.

3.  Voľba návrhovej komisie.

4.  Určenie zapisovateľa.

5.  Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2020.

6.  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.

7.  Rôzne

8.  Záver