Pozvánka obecné zastupiteľstvo

14.02.2020 19:12

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 18.02.2020 (utorok) o 16:15 hod. v Základnej škole Hont. Moravce.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa.
  5. Schválenie dohody o splátkach Štátnemu fondu rozvoja bývania.
  6. Schválenie žiadosti od OZ Obyčajný človek.
  7. Schválenie žiadosti pre projekt „Wifi pre teba“.
  8. Rôzne
  9. Záver

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                           starosta obce