Pozvánka obecné zastupiteľstvo

17.12.2019 10:37

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 19.12.2019 (štvrtok) o 16:15 hod. v Základnej škole Hont. Moravce.

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa.
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Hontianske Moravce na rok 2020.
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020.
 7. Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2019.
 8. Schválenie rozpočtu obce Hontianske Moravce na rok 2020.
 9. Správa nezávislého audítora k hospodáreniu obce.
 10. Rôzne
 11. Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 12.12.2019

 

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                           starosta obce