Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

16.10.2015 09:26

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 19.10.2015 (pondelok) o 16:30 hod. v Základnej škole.

 

Návrh programu zasadnutia:

 

  1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa.
  5. Schválenie VZN č. 2/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania v obci Hontianske Moravce.
  6. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1.
  7. Schválenie za členov dobrovoľného hasičského zboru obce.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

 

 

 

 

V Hontianskych Moravciach dňa 12.10.2015

 

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                           starosta obce

pozvánka zastupiteľstvo.pdf (187761)