Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

09.12.2014 15:03

Pozvánka na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo

 

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 12.  decembra 2014 (piatok) o 15:00 hod. v jedálni Základnej školy.

 

Priebeh programu ustanovujúceho zasadnutia:

 1. Hymna
 2. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia.
 3. Určenie overovateľov zápisnice.
 4. Určenie zapisovateľa.
 5. Poďakovanie sa poslancom za obdobie 2010 – 2014.
 6. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva od predsedníčky volebnej komisie.
 7. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom od predsedníčky volebnej komisie.
 8. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva do rúk starostu obce.
 9. Vystúpenie starostu.
 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 1. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 2. Vymenovanie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu.
 3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na úväzok 0,15.
 4. Hymnická pieseň

 

V Hontianskych Moravciach dňa 08.12.2014

 

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                           starosta obce