Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

22.06.2018 12:34

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 26.06.2018 (utorok) o 16:15 hod. v Základnej škole.

Návrh programu zasadnutia:

 

1.      Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.

2.      Voľba overovateľov zápisnice.

3.      Voľba návrhovej komisie.

4.      Určenie zapisovateľa.

5.      Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017.

6.      Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018.

7.      Schválenie záverečného účtu obce Hontianske Moravce za rok 2017.

8.      Schválenie výstavby chodníka na ulici Hontianska.

9.      Schválenie použitia rezervného fondu.

10.  Schválenie zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2018.

11.  Schválenie vypožičania pohrebného koča.

12.  Schválenie Komunitného plánu obce Hont. Moravce.

13.  Rôzne.

14.  Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 18.06.2018

 

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                          starosta obce