Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

20.03.2015 09:05

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 24.3.2015 (utorok) o 16.30 hod. v Základnej škole.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
  2. Voľba obverovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa.
  5. Rozpočet Obce Hontianske Moravce na rok 2015.
  6. Rôzne.
  7. Záver.

V Hontianskych Moravciach 17.3.2015                        Ing. Rudolf Gabryš (starosta obce )