Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

23.02.2015 11:45

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 24.02.2015 (utorok) o 16:00 hod. v Základnej škole.

 

Návrh programu zasadnutia:

 

1.      Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.

2.      Voľba overovateľov zápisnice.

3.      Voľba návrhovej komisie.

4.      Určenie zapisovateľa.

5.      Voľba hlavného kontrolóra obce Hontianske Moravce.

6.      Schválenie VZN č. 1/2015 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách.

7.      Rôzne.

8.      Záver.

 

 

 

 

 

 

V Hontianskych Moravciach dňa 18.2.2015

 

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                           starosta obce