Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

13.08.2014 07:50

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 19.08.2014 (utorok) o 16:00 hod. v Základnej škole.

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa.
 5. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
 6. VZN č. 2/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou.
 7. VZN č. 3/2014 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách.
 8. VZN č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby.
 9. Zámenná zmluva medzi Obcou a Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi a.v. v Hont. Moravciach.
 10. Prefinancovanie chodníkov.
 11. Rozpočtové opatrenie č. 2/2014.
 12. Schválenie účasti obce v MAS Zlatá cesta v programovom období 2014-2020.
 13. Schválenie výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na celé funkčné obdobie 2014-2018.
 14. Schválenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2014-2018.
 15. Schválenie volebného obvodu do komunálnych volieb.
 16. Rôzne.
 17. Záver.

 

V Hontianskych Moravciach dňa 12.8.2014                                                 Ing. Rudolf Gabryš                                                                                                                                           starosta obce