Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

05.12.2013 14:32

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš

na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 11. decembra  2013 / streda / o 16,00 hod. v Základnej škole.

 

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie, predloženie  programu zasadnutia

2. Voľba overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Určenie zapisovateľa

5. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva

6. Návrh VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

7. Návrh VZN č. 3/2013 – Požiarny poriadok obce Hontianske Moravce

8. Návrh na úpravu rozpočtu na r. 2013 rozpočtovým opatrením č. 2/2013

9. Rôzne.

10. Záver.

 

 

V Hontianskych Moravciach 05.12.2013                                                                    Ing. Rudolf GABRYŠ

                                                                                                                                              starosta obce