Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

23.06.2014 08:35

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. §13 ods. 4

písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 27. 06.2014 (piatok) o 15.00 hod. v Základnej škole.

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa.
 5. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013.
 7. Záverečný účet obce – výročná správa za rok 2013.
 8. Správa z NKÚ a prijaté opatrenia.
 9. Návrh na zmenu úväzku pre hlavného kontrolóra obce.
 10. Návrh zmeny rozpočtu č. 1 rozpočtovým opatrením.
 11. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014.
 12. Rôzne.
 13. Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 19.  06. 2014