Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

28.03.2014 08:14

Starosta Obce Hontianske Moravce ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. §13 ods. 4 písm.a) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa  bude konať

dňa 31. marca 2014 /pondelok/ o 16.00 hod. v Základnej škole

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie, preloženie programu zasadnutia

2. Voľba overovateľa zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Určenie zapisovateľa

5. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva

6. Plán lesnej hospodárskej činnosti na lesných pozemkoch Obce Hontianske Moravce na rok 2014.

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozopočtu obce na rok 2014.

8. VZN č.1/2014

9. Rozpočet obce na rok 2014

10. Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2014

11. Návrh na vykonávanie zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka podľa zákona č.369/1990 Zb. § 10 písm. b) a § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.

12. Návrh podľa novely zákona č.583/2004 Z.z. platný od 1.1.2014

13. Rôzne

14. Záver