Oznamy

08.01.2020 08:39
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. oznamuje, že v dňoch 8., 9., a 10.1. 2020  /streda, štvrtok, piatok/
bude pracovník spoločnosti odpisovať stav vodomerov v rodinných domoch. Prosíme Vás aby ste sprístupnili vodomerné šachty a zatvorili psov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daňovníci, ktorí nadobudli/predali  nehnuteľnosti, pozemky v roku 2019 sú povinní prísť na obecný úrad nahlásiť všetky zmeny najneskôr
do 31.januára 2020. Netýka sa to pozemkov, ktoré sú v nájme PD Hontianske Moravce.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadame občanov, ktorí majú doma psa a nemajú ho ešte zapísaného v evidencii psov, aby ho prišli nahlásiť
na obecný úrad najneskôr  do 31. januára 2020. V  prípade ak vám v roku 2019 pes uhynul je potrebné nahlásiť aj to.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatníci, ktorí spĺňajú podmienky podľa VZN 5/2019 o znížení, vrátení a odpustení poplatku za komunálny odpad nech si podajú žiadosť najneskôr
do 31. januára 2020 na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné na www.moravce.sk a aj na obecnom úrade.
Jedná sa o občanov, ktorí sa preukážu nasledovným dokladom:
•potvrdenie o návšteve školy s ubytovaním
v mieste sídla školy
•potvrdenie o mieste prechodného pobytu mimo obce Hontianske Moravce
•pracovná zmluva so zamestnávateľom, preukazujúca dlhodobú neprítomnosť na území obce
•čestné prehlásenie ak sa nedajú splniť predchádzajúce preukázané skutočnosti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadame občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené poplatky  za dane z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za TKO a stočné, aby tak  urobili najneskôr do 31.01.2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznamujeme vám, že podľa platného  VZN 5/2019 sa mení výška poplatku za komunálny odpad na 17,50 € /osoba /rok.
Podľa platného VZN 3/2019 sa mení výška prepočítavacieho koeficientu na výpočet výšky stočného z 0,46 € /m3 na 0,72€/m3./platí od 1.1.2020 - faktúra, ktorá vám prišla v januári 2020 sa prepočítava ešte koeficientom 0,46 €/m3/