Oznamy k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za TKO

04.01.2019 10:04
1.    Daňovníci, ktorí nadobudli/predali  nehnuteľnosti, pozemky v roku 2018 sú povinní prísť na obecný úrad nahlásiť všetky zmeny najneskôr  do 31.januára 2019. Netýka sa to pozemkov, ktoré sú v nájme PD Hontianske Moravce.
 
2.    Žiadame občanov, ktorí majú doma psa a nemajú ho ešte zapísaného v evidencii psov, aby ho prišli nahlásiť na obecný úrad najneskôr
 do 31. januára 2019. V  prípade ak vám v roku 2018 pes uhynul je potrebné nahlásiť aj to.
 
3.    Poplatníci, ktorí spĺňajú podmienky podľa VZN 1/2018 o znížení, vrátení a odpustení poplatku za komunálny odpad nech si podajú žiadosť najneskôr do 31. januára 2019 na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné na www.moravce.sk/obcan/tlaciva/ a aj na obecnom úrade.  

            Jedná sa o občanov, ktorí sa preukážu nasledovným dokladom:

  • potvrdenie o návšteve školy s ubytovaním v mieste sídla školy
  • potvrdenie o mieste prechodného pobytu mimo obce Hontianske Moravce
  • pracovná zmluva so zamestnávateľom, preukazujúca dlhodobú neprítomnosťou na území obce
  • čestné prehlásenie ak sa nedajú splniť predchádzajúce preukázané skutočnosti.
4.    Žiadame občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené poplatky za dane z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za TKO a stočné, aby tak  urobili najneskôr do 31.01.2019.