Oznamy OcÚ

05.01.2022 11:42

Daňovníci, ktorí nadobudli/predali  nehnuteľnosti, pozemky v roku 2021 

sú povinní prísť na obecný úrad nahlásiť všetky zmeny najneskôr do 31.januára 2022. 

Netýka sa to pozemkov, ktoré sú v nájme PD Hontianske Moravce.

 

Žiadame občanov, ktorí majú doma psa a nemajú ho ešte zapísaného

v evidencii psov, aby ho prišli nahlásiť na obecný úrad najneskôr

 do 31. januára 2022. V  prípade ak vám v roku 2021 pes uhynul

je potrebné nahlásiť aj to.

 

Poplatníci, ktorí spĺňajú podmienky podľa

VZN 4/2021 o znížení, vrátení

a odpustení poplatku za komunálny odpad

nech si podajú žiadosť najneskôr

do 31. januára 2021 na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné

na www.moravce.sk a aj na obecnom úrade.

»

Jedná sa o občanov, ktorí sa preukážu nasledovným dokladom:

  • potvrdenie o návšteve školy s ubytovaním

v mieste sídla školy

  • potvrdenie o mieste prechodného pobytu mimo obce Hontianske Moravce

  • pracovná zmluva so zamestnávateľom, preukazujúca dlhodobú neprítomnosť na území obce

  • čestné prehlásenie ak sa nedajú splniť predchádzajúce preukázané skutočnosti

 

Žiadame občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené poplatky za dane

z nehnuteľností, daň za psa,

poplatok za TKO a stočné za predchádzajúce roky, aby tak

 urobili najneskôr do 31.1.2022.