Oznam

16.04.2018 08:35

Zriaďovateľ – obec Hontianske Moravce podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR . 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Základnej školy s materskou školou a Základnej umeleckej školy v Hontianskych Moravciach (samostatný právny subjekt)

s nástupom od 01. júla 2018

A)Požadované kvalifikačné predpoklady:

•Splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov ďalej len „ zákon č. 317/2009 Z.z. „

•Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

•Dosiahnutie kariérového stupňa – pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z.z.

B)Iné kritériá a požiadavky:

•Osobnostné a morálne predpoklady

•Občianska bezúhonnosť

•Zdravotná spôsobilosť

•Spôsobilosť používať štátny slovenský jazyk v úradnom styku slovom a písmom

•Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

•Znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovno – právnej legislatíve školstva

•Znalosť práce s PC (WORD, Excel, e-mail)

•Riadice, komunikačné a organizačné schopnosti

•Flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

C)Zoznam požadovaných dokladov:

•Žiadosť o účasť vo výberovom konaní

•Overené kópie dokladov o vzdelaní (vrátane jazykového)

•Potvrdenie o dĺžke odbornej a pedagogickej rpaxi

•Štruktúrovaný profesijný životopis

•Písomný návrh koncepcie rozvoja školy

•Výpis z registra trestov ( nie starší ako tri mesiace)

•Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysel zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania doručte do 16. mája 2018  do 14.00 hod. na adresu :

Obecný úrad, Hontianska 255, 962 71 Hontianske Moravce

Obálku označte heslom „ VK na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ a ZUŠ – neotvárať „

Zriaďovateľ – vyhlasovateľ výberového konania určí termín a miesto výberového konania.

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ďalšie

požadované predpoklady vyhláseného výberového

konania, budú na výberové konanie pozvaní

písomne najmenej sedem kalendárnych dní pred

jeho konaní.

Ďalšie informácie:

Obecný úrad Hontianske Moravce, 045 558 39 15

V Hontianskych Moravciach 16.4.2018