Oznam

08.01.2016 14:05
Oznam - daň z nehnuteľnosti
Daňovníci, ktorí nadobudli/predali  nehnuteľnosti, pozemky v roku 2015
sú povinní prísť na obecný úrad nahlásiť všetky zmeny najneskôr
do 31.januára 2016.
Netýka sa to pozemkov, ktoré sú v nájme PD Hontianske Moravce.
Oznam - daň za psa
Žiadame občanov, ktorí majú doma psa
a nemajú ho ešte zapísaného
v evidencii psov, aby ho prišli nahlásiť
na obecný úrad najneskôr
 do 31. januára 2016.
V  prípade ak vám v roku 2015 pes uhynul je potrebné nahlásiť aj to

Oznam- poplatok za komunálny odpad
Poplatníci, ktorí spĺňajú podmienky podľa
 VZN 2/2013
o znížení, vrátení
a odpustení poplatku za komunálny odpad nech si podajú žiadosť najneskôr
do 31. januára 2016 na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné
na www.moravce.sk
a aj na obecnom úrade.  
Jedná sa o občanov, ktorí sa preukážu nasledovným dokladom:
  • potvrdenie o návšteve školy s ubytovaním v mieste sídla školy
  • potvrdenie o mieste prechodného pobytu mimo obce Hontianske Moravce
  • pracovná zmluva so zamestnávateľom, preukazujúca dlhodobú neprítomnosťou na území obce
  • čestné prehlásenie ak sa nedajú splniť predchádzajúce preukázané skutočnosti