Oznam - výberové konanie

04.01.2019 09:58
Zriaďovateľ – Obec Hontianske Moravce podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
Základnej školy s materskou školou a Základnej umeleckej školy 
v Hontianskych Moravciach
(samostatný právny subjekt) 
s nástupom od 01. marca 2019.
A)Požadované kvalifikačné predpoklady:
 • splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov ďalej len „ zákon č. 317/2009 Z.z.) 
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
   č. 317/2009 Z.z.
   
 • dosiahnutie kariérového stupňa – pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa zákona
B) Iné kritériá a požiadavky
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • občianska bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • spôsobilosť používať štátny slovenský jazyk v úradnom styku slovom a písmom,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovno – právnej legislatíve školstva,
 • znalosť práce s PC ( WORD, Excel, internet,e – mail)
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
C) Zoznam požadovaných dokladov
 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní ( vrátane jazykového),
 • potvrdenie o dĺžke odbornej a pedagogickej praxi,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • výpis z registra trestov ( nie starší ako tri mesiace)
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Prihlášku do výberového konania doručte
 do 31. januára 2019 do 14.00 hod. na adresu:
Obecný úrad, Hontianska 255,
962 71 Hontianske Moravce
 
Obálku označte heslom:
„ VK na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ a ZUŠ – neotvárať“.
Zriaďovateľ – vyhlasovateľ výberového konania určí termín a miesto výberového konania. Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ďalšie požadované predpoklady vyhláseného výberového konania, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho konaním.
Ďalšie informácie:
Obecný úrad Hontianske Moravce,
t.č.045/558 39 15
V Hontianskych Moravciach 4. januára 2019