Oznam - voľby prezidenta

19.02.2019 14:58

Oznamujeme občanom, ktorí sa počas dňa volieb nemôžu zúčastniť volieb v mieste trvalého pobytu / ak budete na dovolenke, v škole.../, môžu si požiadať o vydanie hlasovacieho lístka a to buď telefonicky, osobne alebo emailom /urad@moravce.sk/

Osobne treba požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách obce najneskôr posledný pracovný deň pred dňom konania volieb, teda pred 1. kolom volieb najneskôr 15. marca a pred 2. kolom volieb najneskôr 29. marca.

Treba dbať na to, aby písomnú žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu dostala obec najneskôr 15 pracovných dní pred voľbami, teda pred 1. kolom volieb najneskôr 25. februára a pred druhým kolom najneskôr 11. marca.

Rovnaké termíny platia aj pre doručenie žiadosti elektronickou poštou. E-mailovú adresu, na ktorú môžete poslať žiadosť je urad@moravce.sk

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu.

Požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu môže za voliča aj ním splnomocnená osoba.

Urobiť tak môže najneskôr v posledný deň pred dňom konania volieb a žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.