Oznam - odvolanie z funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou a Základnou umeleckou školou Hontianske Moravce

10.09.2018 13:23

Obec Hontianske Moravce ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou a Základnou umeleckou školou Hontianske Moravce zastúpená starostom obce Ing. Rudolfom Gabryšom, v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej spráce v školstve a školskej samospráve a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len " zákon č. 596/2003 Z, z.) 

odvoláva z funkcie 

riaditeľky Základnej školy s materskou školou a Základnou umeleckou školou Hontianske Moravce pani PeadDr. Katarínu Vasiľovú, ktorá bola vymenovaná do fukncie riaditeľa školy dekrétom zo dňa 26.06.2018 s platnosťou od 01.07.2018, kde odvolanie z funkcie riaditeľa nadobúda platnosť od 10.09.2018. 

Podľa § 3 ods. 7 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. zriaďovateľ odvolá riaditeľa za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu. 

Podľa § 10 ods. 1. písm. a) zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ( ďalej len " zákon č. 552/2003 Z.z."), vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do 30 dní od ustanovenia na miesta vedúceho zamestnanaca.