Oznam OcÚ

23.01.2017 14:10
Oznam daň z nehnuteľnosti
Daňovníci, ktorí nadobudli/predali  nehnuteľnosti, pozemky v roku 2016 sú povinní prísť na obecný úrad nahlásiť všetky zmeny najneskôr do 31.januára 2017.
Netýka sa to pozemkov, ktoré sú v nájme PD Hontianske Moravce.
Oznam daň za psa
Žiadame občanov, ktorí majú doma psa a nemajú ho ešte zapísaného v evidencii psov, aby ho prišli nahlásiť na obecný úrad najneskôr do 31. januára 2017.
V  prípade ak vám v roku 2016 pes uhynul je potrebné nahlásiť aj to.
Oznam - poplatok TKO
Poplatníci, ktorí spĺňajú podmienky podľa VZN 2/2013 o znížení, vrátení a odpustení poplatku za komunálny odpad nech si podajú žiadosť najneskôr
do 31. januára 2017 na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné na www.moravce.sk a aj na obecnom úrade. 

Jedná sa o občanov, ktorí sa preukážu nasledovným dokladom:
  • potvrdenie o návšteve školy s ubytovaním v mieste sídla školy
  • potvrdenie o mieste prechodného pobytu mimo obce Hontianske Moravce
  • pracovná zmluva so zamestnávateľom, preukazujúca dlhodobú neprítomnosťou na území obce
  • čestné prehlásenie ak sa nedajú splniť predchádzajúce preukázané skutočnosti