Oznam OcÚ

04.01.2024 08:12

Daňovníci, ktorí nadobudli/predali  nehnuteľnosti, pozemky v roku 2023 sú povinní prísť na obecný úrad nahlásiť všetky zmeny najneskôr

do 31.januára 2024. Netýka sa to pozemkov, ktoré sú v nájme PD Hontianske Moravce.

------------------------------------------------------------------------

Žiadame občanov, ktorí majú doma psa a nemajú ho ešte zapísaného v evidencii psov, aby ho prišli nahlásiť na obecný úrad najneskôr

 do 31. januára 2024. V  prípade ak vám v roku 2023 pes uhynul je potrebné nahlásiť aj to.

----------------------------------------------------------------------------------

Poplatníci, ktorí spĺňajú podmienky podľa VZN 6/2023 o znížení, vrátení a odpustení poplatku za komunálny odpad

nech si podajú žiadosť najneskôr do 31. januára 2024 na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné na www.moravce.sk a aj na obecnom úrade.

Jedná sa o občanov, ktorí sa preukážu nasledovným dokladom:

  • V prípade, ak ide o dieťa, ktoré navštevuje strednú, vysokú školu a býva na internáte, stačí nám to nahlásiť telefonicky prípadne emailom a potvrdenie o návšteve školy si stiahneme priamo na obecnom úrade z portálu
  • potvrdenie o mieste prechodného pobytu mimo obce Hontianske Moravce
  • pracovná zmluva so zamestnávateľom, preukazujúca dlhodobú neprítomnosť na území obce
  • čestné prehlásenie ak sa nedajú splniť predchádzajúce preukázané skutočnosti

---------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadame občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené poplatky za dane z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za TKO a stočné za predchádzajúce roky, aby tak urobili do 31.1.2024.

Tlačivo na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti : 

www.mfsr.sk/files/archiv/55/Priznanie_komplet_tlacivo.pdf