Oznam - dočasné poverenie do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou a Základnou umeleckou školou Hontianske Moravce

10.09.2018 13:37

Obec Hontianske Moravce zastúpená starostom obce Ing. Rudolfom Gabryšom v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov ( ďalej len " zákon č. 596/2003 Z.z.") 

dočasne poveruje do funkcie 

riaditeĺa Základnej školy s materskou školou a Základnou umeleckou školou Hontianske Moravce pedagogického zamestannca Mgr. Janu Terenovú s platnosťou od 10.09.2018 v súlade s § 3 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z.z. a s § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov do doby, kým bude vymenovaný nový riaditeľ Základnej školy s materkou školou a Základnou umeleckou školou Hontianske Moravce v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. 

Zriaďovateĺ ( Obec Hontianske Moravce) vyhlási nové výberové konanie do 15 dní.