Oznam - deti v hmotnej núdzi

07.12.2021 15:14

V zmysle pokynov odboru sociálnych vecí a rodiny, Obec Hontianske Moravce

žiada všetkých rodičov, ktorých deti boli oprávnené na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v období 09-12/2021 o nasledovné:

-  do 20.12.2021 priniesť na Obecný úrad Hontianske Moravce potvrdenie z úradu práce o prepočítaní príjmu- nároku na hmotnú núdzu na  poberanie  dotácie na stravu a školské pomôcky od januára 2022 

V prípade, že uvedené potvrdenie rodič neprinesie na Obecný úrad Hontianske Moravce, dieťa stráca nárok na dotáciu od uvedeného termínu.

--