Obecné zastupiteľstvo - pozvánka

20.05.2016 14:16

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 24.05.2016 (utorok) o 18:00 hod. v Základnej škole.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.

  2. Voľba overovateľov zápisnice.

  3. Voľba návrhovej komisie.

  4. Určenie zapisovateľa.

  5. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hontianske Moravce.

  6. Schválenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hontianske Moravce na roky 2015-2025.

  7. Schválenie podania žiadosti o NFP na RO pre OP KŽP pre projekt Zberný dvor Hontianske Moravce.

  8. Rôzne.

  9. Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 19.5.2016

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                           starosta obce