Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

26.07.2018 09:24

Návrh VZN o daniach a poplatku za TKO a drobné stavebné odpady (2) (3).doc (106496) zverejnené na úradnej tabuli obce 26.7.2018