Návrh VZN č. 6/2023 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Hontianske Moravce

28.11.2023 12:59

VZN škola2024.doc (53760)