Návrh č.4/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

29.09.2021 15:06

Návrh VZN o daniach a poplatku za TKO a drobné stavebné odpady 2021 - úprava.doc (114176)