Memorandum o spolupráci

08.07.2013 14:23

V pondelok 8. júla na pôde obecného úradu v Hontianskych Moravciach bolo v doobedňajších hodinách slávnostne podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci na projekte „Predškolská výchova detí” medzi Obcou Hontianske Moravce, Poľnohospodárskym družstvom Hontianske Moravce a ZŠ a MŠ Hontianske Moravce.

Cieľom projektu je vo vzájomnej súčinnosti všetkých troch menovaných subjektov umožniť deťom z nízkopríjmových rodín obce Hontianske Moravce, ako aj deťom zo spádových obcí- zo Súdoviec, Lišova a Sudiniec, patriacich do školského obvodu Základnej školy s materskou školou Hontianske Moravce, aby navštevovali predškolský ročník v miestnej materskej škole bezplatne, alebo len za symbolický poplatok. Vďaka projektu deti získajú hygienické návyky a zručnosti potrebné pre bežný život v škole, motiváciu k vzdelaniu. Naučia sa pracovať s ceruzkou, školskými pomôckami, rozšíria si slovnú zásobu. Proces predškolskej výchovy detí z nízkopríjmových rodín prispeje k lepšej adaptabilite na školské prostredie, naučí ich zodpovednosti v dochádzke, pripraví ich na podmienky výchovno- vzdelávacieho procesu tak, aby boli minimalizované rozdiely v ich príprave na povinnú školskú dochádzku v porovnaní s deťmi, ktoré navštevujú predškolské zariadenia, alebo pochádzajú z rodín s podnetnejším sociálnym zázemím. Poľnohospodárske družstvo Hontianske  Moravce zabezpečí finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s realizáciou projektu vo výške 20 000 EUR. Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce zabezpečí priestory, výchovno- vzdelávací proces a materiálno technické vybavenie vyplývajúce z predmetného projektu. Obec Hontianske Moravce zabezpečí súčinnosť so spádovými obcami Súdovce, Lišov  a Sudince patriacimi do školského obvodu pri doprave detí z nízkopríjmových rodín do Hontianskych Moraviec, pokrytie nákladov prevyšujúcich finančný príspevok Poľnohospodárskeho družstva.

Podpisom Memoranda o spolupráci dala Obec Hontianske Moravce v zastúpení Ing. Rudolfom Gabryšom, Poľnohospodárske družstvo Hontianske Moravce v zastúpení Ing. Andrejom Jankuliakom a ZŠ a MŠ v zastúpeníMgr. Janou Terenovou najavo, že chcú pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín a to nielen verbálnou deklaráciou, ale praktickou pomocou v každodennom živote.

Miroslava Hanuliaková

MEMORANDUM O škole.doc (33 kB)