Informácia o zverejnení Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/99

10.01.2017 15:20

V súlade s článkom 7, ods. 7.1 Zmluvy o poskytnutí NFP Vám oznamujeme, že predmetná zmluva bola dňa 05.01.2017 zverejnená Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv a teda účinná je od 06.01.2017.

 

Link: https: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2761823&l=sk