Informácia o zverejnení dodatku

06.02.2018 15:05

V súlade s článkom 3, ods. 3.2 Dodatku č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/99 oznamujeme, že dodatok bol dňa 05.02.2018 zverejnený Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv a  účinný je od 06.02.2018.

CRZ:www.crz.gov.sk/index.php?ID=3313840&l=sk