Sociálne služby

Terénna sociálna práca v obci je realizovaná v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja v rámci národného projektu Terénna sociálna práca. Sociálna práca v obci je plne financovaná z prostriedkov Európskej únie a poskytuje občanom služby a funguje v našj obci už od roku 2009.

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce NP TSP II.  realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SRwww.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdrojewww.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregovanéa sociálne vylúčené komunity.Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

•           Zmluva o spolupráci číslo  N 20200123004

•          Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 1.2.2020

•          Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I:31.12.2020

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankynenašej obce:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Jozefína Babicová

Terénna pracovníčka/pracovník: Erika Lojová

E- mail: tsp.jbabicova@zoznam.skTel. kontakt: 0911844201

E- mail: lojova.erika@gmail.com Tel. kontakt: 0911160481

Adresa kancelárie:  Obec Hontianske Moravce, Kostolná 5