VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

21.08.2018 11:17

VZN o daniach a poplatku za TKO a drobné stavebné odpady (2) (3).doc (114176)