Pozvánka obecné zastupiteľstvo

24.06.2019 10:55

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 25.06.2019 (utorok) o 16:15 hod. v Základnej škole.

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa.
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018.
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019.
 7. Schválenie VZN č. 2/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania v obci Hontianske Moravce.
 8. Schválenie VZN č. 3/2019 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách.
 9. Schválenie VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hontianske Moravce.
 10. Schválenie VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad.
 11. Záverečný účet obce Hontianske Moravce za rok 2018.
 12. Rôzne.
 13. Záver

V Hontianskych Moravciach dňa 18.06.2019

                                                                                                                      Ing. Rudolf Gabryš

                                                                                                                          starosta obce