Petícia

Hana Chrienová | 16.12.2016

Dňa 22.08.2016 som ako osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci v súvislosti s predložením petície v zmysle § 1 a nasledujúcich č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“), predložila starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu Petíciu za zastavenie projektu Zberný dvor Hontianske Moravce v lokalite Opatovskej ulice, ktorého realizáciou je ohrozovaný majetok a zdravie obyvateľov obce Hontianske Moravce podpísanú 187-timi podpismi na 16-tich petičných hárkoch (ďalej len „predložená petícia“).
Dňa 05.10.2016 som sa ako osoba určená na zastupovanie obrátila listom na Hlavného kontrolóra obce Hontianske Moravce so sťažnosťou na postup starostu obce a obecného zastupiteľstva pri vybavovaní petície, nakoľko zo strany orgánu, ktorému bola petícia adresovaná nebol dodržaný zákonný postup v zmysle ustanovení § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve.
Dňa 26.10.2016 sme sa na základe pozvania starostu obce Ing. Rudolfa Gabryša, spolu s ďalšími členmi petičného výboru Zuzanou Janíkovou a Michalom Behúnom, zúčastnili prerokovania predloženej petície.
Dňa 28.10.2016 som ako osoba určená na zastupovanie pred orgánom verejnej moci zaslala starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva Stanovisko k prejednaniu petície.
Dňa 07.11.2016 bolo zvolané obecné zastupiteľstvo, ktorého bodom programu bolo aj prejednanie predloženej petície.
Dňa 21.11.2016 som opätovne vyzvala starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva ako aj hlavného kontrolóra obce aby zaujali k predloženej petícii stanovisko v zmysle ustanovení zákona o petičnom práve a tým predostreli občanom obce oficiálne svoj postoj.
Do dnešného dňa nebola zverejnená ani doručená žiadna odpoveď ani na jeden z podnetov.
Aký dôvod majú oslovení zástupcovia obce na takéto nekonanie? Je táto nečinnosť úmyselná?

Pridať nový príspevok